Santoso, Audy. 2024. “Salib Dan Imam Besar”. Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili 11 (1):1-4. https://doi.org/10.51688/VC11.1.2024.edi.