Edgar, W. (2020) “PAUL AT ATHENS: FRESH INSIGHTS”, Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili, 7(1), hlm. 9–23. doi: 10.51688/vc7.1.2020.art1.