Santoso, A. (2024) “Salib dan Imam Besar”, Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili, 11(1), hlm. 1–4. doi: 10.51688/VC11.1.2024.edi.